TISKOVÉ INFORMACE

Tiskové informace pro veřejnost

Tisková zpráva k zahájení akce "Modernizace - 2. stavba GAU"

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou aglomeraci a jednou z největších úpraven vody v Evropě. První etapa výstavby úpravny vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972 s výkonem 3 m3/s pitné vody, v roce 1987 byl výkon navýšen o další 4 m3/s pitné vody na stávajících 7 m3/s. Současně s první etapou výstavby byl vybudován i 52 km dlouhý štolový přivaděč končící vodojemem Jesenice. V roce 1991 byla technologie úpravny vody doplněna o konečnou úpravu vody ozónem, technologie ozonizace byla v roce 2010 modernizována. Úpravna vody stále používá původní technologii koagulační filtrace. V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 mil. obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje přibližně každého sedmého obyvatele České republiky).

Úpravnu vody i společnost odpovědnou za provoz úpravny vody vlastní výhradně města a obce odebírající vodu z úpravny vody Želivka.

Projekt „Modernizace úpravny vody Želivka, 2.stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU)“ je součástí dlouhodobého záměru modernizace úpravny vody Želivka a zahrnuje výstavbu zcela nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím (16 filtrů - 4 vany po 4 filtrech s výškou filtrační náplně GAU 1,70 m) a další stavby přímo související s tímto objektem, tj. výstavbu nového kolektoru propojující nový objekt GAU filtrace se stávající halou filtrace 2 a stavební úpravy několika stávajících objektů úpravny – zejména na obtokovém kanálu ozonizace, na provozní čerpací stanici a na hale filtrace 2.

Celková cena stavby činí 1 199 071 566 Kč bez DPH, na spolufinancování projektu je přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 753 207 939,50 Kč. Zbývající prostředky na financování stavby půjdou ze zdrojů Úpravny vody Želivka, a.s.

Stavba bude dle podepsané smlouvy o dílo dokončena 31.12.2020, poté bude následovat roční zkušební provoz. Nová hala s filtry s náplní GAU bude dána do plného provozu od 1.1.2022.

Filtrace přes aktivní uhlí je špičkovou technologií aplikovanou při obdobných modernizacích úpraven pitné vody po celé Evropě. Pro ÚV Želivka bude použito vysoce kvalitní černouhelné granulované aktivní uhlí.

Realizace projektu bude znamenat významné zlepšení kvality pitné vody. Filtrace přes GAU umožní odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, jako např. pesticidů, farmak a xenobiotik. Zároveň bude možné eliminovat důsledky možných úmyslných nepřátelských činů na zdroji nebo případné úmyslné neplnění opatření v ochranném pásmu vodního zdroje v povodí Želivky. Realizace projektu zajistí výrobu pitné vody v krizových situacích a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody i v případě živelných katastrof nebo ekologických havárií. S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace ÚV Želivka dlouhodobé a jisté plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů, na pokrok v detekčních metodách a na předpokládané rozšiřování katalogu nežádoucích a škodlivých látek.