Úvodní slovo

Historie a vývoj společností VODA Želivka, a.s.(Úpravna vody Želivka, a.s.) a Želivská provozní a.s.

VODA Želivka, a.s. (VŽ) a její dceřiná společnost Želivská provozní a.s. (ŽePro) jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy.

ÚVŽ byla založena dne 1. 1. 2002 a je společností vlastněnou 64 obcemi, kde majoritní podíl (90,035%) vlastní hl. m. Praha. K 23. 11. 2012 vznikla Želivská provozní a.s., která je na základě smluvního vztahu pověřena majitelem vodárenské infrastruktury () k výrobě, distribuci a prodeji pitné vody.

Výrobu pitné vody zajišťuje od 6. 11. 2013, kdy skočilo provozování úpravny společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŽePro navíc zajišťuje pro veškeré administrativní, servisní služby a to včetně realizace investiční činnosti.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km do vodojemu Jesenice I u obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Maximálním projektovaným špičkovým výkonem 7 m3/s pitné vody a současným výkonem okolo 3 m3/s pitné vody se řadí úpravna vody Želivka k největším úpravnám vody v Evropě a je největší úpravnou vody v České republice.

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem.

Činnosti společnosti

VODA Želivka, a.s. nemá žádné zaměstnance a správu a provozování vodohospodářského majetku zajišťuje společnost Želivská provozní a.s. na základě Smlouvy o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti VODA Želivka, a.s. Současně zajišťuje Želivská provozní a.s., pro mateřskou společnost administrativní, servisní a investiční činnost na základě Servisní smlouvy. Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními zaměstnanci.

Statutární orgány

Představenstvo:

předseda představenstva: Mgr. Mark Rieder
1. místopředseda představenstva: Mgr. Luděk Jeništa
2. místopředseda představenstva: Ing. Jiří Rosický
člen představenstva: prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
člen představenstva: Ladislav Med

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Tecl, MBA
1. místopředseda dozorčí rady: JUDr. Zuzana Chlupáčová
2. místopředseda dozorčí rady: Václav Bílek
člen dozorčí rady: Bc. Lukáš Tůma
člen dozorčí rady: Mgr. Vojtěch Pištora
člen dozorčí rady: Ing. Šárka Endrlová
člen dozorčí rady: Ing. David Michalička
člen dozorčí rady: Ing. Jiří Blažek
člen dozorčí rady: Alice Hamalová

Organizační struktura

Odměny statutárních orgánů

Představenstvo:

předseda představenstva: 25 000,-Kč měsíčně
1. a 2. místopředseda představenstva: 22 000,-Kč měsíčně
člen představenstva: 20 000,-Kč měsíčně

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: 20 000,-Kč měsíčně
1. a 2. místopředseda dozorčí rady: 19 000,-Kč měsíčně
člen dozorčí rady: 18 000,-Kč měsíčně